22:03, Thursday 22. Nov. 2012
21:58, Monday 11. Mar. 2013
22:40, Wednesday 4. Sep. 2013
23:44, Sunday 8. Sep. 2013
0:23, Saturday 15. Feb. 2014
21:03, Monday 27. Aug. 2012
0:07, Thursday 6. Sep. 2012
22:44, Sunday 4. Nov. 2012